Weź udział w zabawie! Wygraj okulary na rower.Weź udział w zabawie! Wygraj okulary na rower. Powrót

13 kwietnia 2021

Weź udział w zabawie! Wygraj okulary na rower.

Regulamin konkursu: Mój najlepszy partner treningowy to…

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.Konkurs jest organizowany na osi czasu profilu GOG Eyewear w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/gogeyewear

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest firma Prostaf sp. z o.o. sp. k., NIP: 9721303824, zwana dalej "Organizatorem".

5. Konkurs odbywać się będzie w dniach 29.03.2021 r.  -  31.04.2021 r. do godziny 15.00, od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu GOG Eyewear w serwisie Facebook.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3.[ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie komentarza pod postem konkursowym i odpowiedź na zadane w poście pytanie.

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu GOG Eyewear w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

 

§ 4. [NAGRODY]

1. Nagrodami w Konkursie są 2 pary okularów przeciwsłonecznych GOGGLE VIPER E595-1 przeznaczone dla dwóch zwycięskich postów.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

 

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dniu 31.03.2021 r. do godziny 16.00.

2. Wśród nadesłanych komentarzy pod postem konkursowym, Komisja Konkursowa wybierze 2 (słownie dwie) jej zdaniem najlepsze, najbardziej wartościowe odpowiedzi, a ich autor ogłoszony zostanie zwycięzcą konkursu.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu GOG Eyewear, na serwisie Facebook: https://www.facebook.com/gogeyewear

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

 

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Prostaf sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO),polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

3. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników (nazwa w serwisie Facebook) za pomocą serwisu Facebook poprzez dobrowolne zamieszczenie zdjęcia  oraz danych przez Uczestników

4. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.

5. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”).

6. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (pobór i wpłata należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagrody).

7. Organizator ujawnia dane osobowe (tylko nazwa w serwisie Facebook) następującym kategoriom odbiorców: wszystkim odwiedzającym Profil w serwisie Facebook, w tym w komentarzu dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu

8. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.

9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora.

10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację nazwy profilu Uczestnika w serwisie Facebook w komentarzu dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu (zawierającym listę wyłonionych Zwycięzców lub osób wyróżnionych).

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

 

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

 

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:  gog-eyewear.pl

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.